Strukturované učení

Vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) je velmi náročné. Zvláště, když je autismus ještě v kombinaci s přidruženými vadami jako mentální retardace nebo smyslové vady.

Vzdělávání dětí s PAS probíhá podle strukturovaného učení, které se opírá o kognitivně behaviorální terapii.
zvýšení povědomí o autismu

Strukturované učení se opírá o tyto body:


          Respektuje individualitu dítěte


          Vychází z charakteristiky a využívá silné stránky dítěte


          Snižuje kognitivní deficity, které vyplývají z poruchy autistického spektra


          Zvyšuje flexibilitu myšlení


          Díky motivace buduje žádoucí chování a odbourává negativní chování


          Silná spolupráce s rodinou


          Dítě je podporováno v rozvoji komunikace, socializace, sebeobsluhy

 

Samotné učení pak má tři fáze

 


  1. Individualizace – děti mají různé symboly a nelze nic paušalizovat. Je proto volit do detailů propracovanou volbu metod a postupů včetně upraveného prostředí, komunikaci na míru a způsoby motivace. U žáků s PAS jsou obvyklé osnovy a standardní pedagogické postupy zcela nepoužitelné a proto je třeba vytvořit každému žákovi individuální vzdělávací plán, který vychází z jeho speciálních potřeb.

  2. Strukturalizace – to znamená, že jsou jasná pravidla, zviditelnění posloupnosti činnosti, uspořádání prostředí. To proto, že děti s autismem se nedokážou bez pomoci orientovat v čase a prostoru a uspořádání prostředí, času i činností jim umožňuje se zorientovat.

  3. Vizualizace – formy vizuální podpory pomáhají žákům se orientovat. Vizualizované informace umožňují strukturalizaci. Vizuální informace je snadněji pochopená a objasňuje slovní informaci a tím rozvíjí samostatnost a odolnost vůči změnám. Měla by být nastavena podle individuálních potřeb. Například v případě přidruženého postižení je nutné o haptickou tedy dotekovou vizualizaci.

 spokojení chlapci

Samozřejmě vzdělávání lidí s PAS nekončí po absolvování školy, ale je zde kvůli rozvoji a udržení dovedností nutné celoživotní vzdělávání.